نالی و سالم

داخڵ نەبی بە عەنبەری سارایی خاک و خۆڵ

ھەتا نەکەی بە خاکی سولەیمانییا عوبوور

یەعنی ڕیازی ڕەوزە کە تێدا بە چەن دەمێ

موشکین دەبی بە کاکۆڵی غیلمان و زوڵفی حوور

خاکی میزاجی عەنبەر و، داری ڕەواجی عوود

بەردی خەراجی گەوھەر و، جۆباری عەینی نوور

شامی ھەموو نەھار و، فوسوولی ھەموو بەھار

تۆزی ھەموو عەبیر و، بوخاری ھەموو بوخوور

شارێکە عەدل و گەرمە، لە جێگێکە خۆش و نەرم

بۆ دەفعی چاوەزارە دەڵێن شاری شارەزوور

ئەھلێکی وای ھەیە کە ھەموو ئەھلی دانشن

ھەم نازیمی عوقوودن و ھەم نازیری ئوموور

No post found!